بهانه

نمی دانم چه می خواهم

پدر جانم؟ که می خواهم؟

میان جنگل احساس تمنا می کنم هر بار

 یکی را بعد آن، نداده باز می خواهم

 خدا داند چه می خواهم

دلیل گریه هایم را؛ مثال مادری دلسوز

نخوانده از بر است مادر

بهانه نامه هایم را...

/ 0 نظر / 234 بازدید